ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
บทสรุปผู้บริหารบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
บทสรุปผู้บริหารบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)
บทสรุปผู้บริหารบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)
บทสรุปผู้บริหารบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 4/2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
ข้อมูลรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร รายปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 4/2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 3/2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร
รายงานการประมวลผล วิเคราะห์และจัดทำการคาดประมาณมาณแนวโน้มข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัด