สรจ.ชุมพร จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ Action Plan ในการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562