จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชุมพร