จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เรือนจำ เพื่อปรับภูมิทัศน์ด้านภายนอกเรือนจำ