รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)