แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)