แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)