บทสรุปผู้บริหารบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)