บทสรุปผู้บริหารบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)