ข้อมูลรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร รายปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561)