รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 4/2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)