รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 3/2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)