แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือการตรวจคุ้มครองและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล