สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด