สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

            วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวพรนิภา สกุลปักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความ ร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดชุมพร  เรือผ่านการตรวจฯ จำนวน ๑๓ ลำ ลูกจ้าง จำนวน ๒๗๒ คน จำแนกเป็น สัญชาติไทย จำนวน ๖๕ คน เมียนมา จำนวน ๑๘๑ คน ลาว จำนวน ๑ คน และกัมพูชา จำนวน ๒๕ คน

      การสุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน ๑๕ คน สัญชาติไทยจำนวน ๑ คน สัญชาติเมียนมาจำนวน ๑๓ คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน ๑ คน  สรุปผลการตรวจฯ

     - ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี

     - ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน