แรงงานจังหวัดชุมพร และนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

                      วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร และนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ออกตรวจบูรณาการฯ เรือประมง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เรือผ่านการตรวจ จำนวน ๑๒ ลำ ลูกจ้าง จำนวน ๒๙๖ คน จำแนกเป็น สัญชาติไทยจำนวน ๔๒ คน เมียนมาจำนวน ๒๕๑ คน ลาวจำนวน ๑ คน กัมพูชาจำนวน ๑ คน และบุคคลพื้นที่สูงจำนวน ๑ คน การสุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ๑๒ คน สัญชาติเมียนมา ๑๒ คน.             

           สรุปผลการตรวจฯ ไม่พบการกระทำความผิด ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน เรือทุกลำปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย