แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดชุมพร

                   วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดชุมพร  ออกตรวจบูรณาการฯ ในทะเลอ่าวไทย พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร ได้ตรวจเรือประมงจำนวน ๑๙ ลำ ลูกจ้างรวม ๓๗๖ คน จำแนกเป็น

          ๑.สัญชาติ ไทย ๗๖ คน

          ๒.สัญชาติ เมียนมา ๒๖๙ คน

          ๓.สัญชาติ ลาว ๒ คน

          ๔.สัญชาติ กัมพูชา ๒๙ คน ผลการตรวจ

           ไม่พบการกระทำความผิด ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน     เรือทุกลำปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย