แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ

                        วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาลและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสันตินิมิตร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  สันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ิ