วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์
กระทรวงแรงงาน : แรงงานมีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
        1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
        2. การคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
        3. การพัฒนากระทรวงแรงงาน ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
        4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
         5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร 
                 ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล
     
ประเด็นการพัฒนา
 
1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มีความสมดุลและยั่งยืน
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ