โครงสร้างบุคคลากร

 

 
ว่าง
 
  

                                                                     

                                                                     นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง

                                                                         แรงงานจังหวัดชุมพร

      

   

 

 

นางสาวพรนิภา  สกุลปักษ์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาววลัยพร  เกสโร

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

   

 นางสุกาญจนา  สอนสุทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 นางสาวสุรีย์รัตน์   พงษ์เสม

พนักงานธุรการ ส ๔

   

 นายพิเชษฐ์  สัมปันนานนท์

พนักงานขับรถ ส ๒

 นางสาวมาระตี  สละรักษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

 

 

 

นางสาวอมราภรณ์  พรหมเอี่ยม

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน