จังหวัดชุมพร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวํดชุมพร