จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562