จังหวัดชุมพร จัดประชุมแกนนำ/ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563