โครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดชุมพร ปี 2554

รายงานการประชุมโครงการจ้างงาน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
----------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2557

Unpublished
n/a

Unpublished
n/a

Unpublished
n/a

Labour Situation

 

Information daily wage Sing Buri Province

 

 

 

Labour info

Syndicate content