แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)